118.Os sphenoidale:

119.Os ethmoidale:

120.Os temporale:

121.Os temporale:

122.Os parietale:

123.Os frontale:

124. Maxilla:

125.Os palatinum:

126.Mandibula:

127.Orbita:

128.Cavitas nasalis ossea:

129.Fossa cranii anterior:

130.Fossa cranii media:

131.Fossa cranii posterior:

132.Os occipitale:

133.Os sphenoidale:

134.Os ethmoidale:

135.Os temporale:

136.Os temporale:

137.Os parietale:

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!