98.Cavitas nasalis ossea:

99.Fossa cranii anterior:

100.fossa cranii media

101.fossa cranii posterior

102. Os occipitale:

103. Os sphenoidale:

104.Os ethmoidale:

105.Os temporale:

106.Os temporale:

107.Os parietale:

108.Os frontale:

109.Maxilla:

110.Os palatinum:

111.Mandibula:

112.Orbita:

113.Cavitas nasalis ossea:

114.Fossa cranii anterior:

115.Fossa cranii media:

116.Fossa cranii posterior:

117.Os occipitale:

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!